Sägnen om Vitaberg.

Ur Johan Kalens skrifter

Traditionen förmäler, att hela Källsjö socken utgjorde ett enda stort gods, som under århundraden innehades av en adlig ätt, vilken bar det mindre tilltalande namnet Svalj. Ättens sätesgård hette Vitaberg nuvarande hemmanet Egnareds ägor. Den siste av ätten Svalj mördades. Jag tillåter mig anföra sägnen härom så som den vid år 1849 upptecknades av dåvarande vice pastorn i Fagered Johan Fredrik Fast. Hans uppteckning förvaras ännu i kyrkoarkivet. Och lyder så:

"På hemmanet Egnared fanns förr i väster om gården ett torp kalladt Hästhagen, men är nu lagdt till gården. Om den hage, hvarå det sednare torpstället var taget, går tradi­tionen, att den varit fordom anslagen till underhåll för en ryttarehäst. Uti denna beteshagen, som nu är afdelad genom gärdesgård, berättas den stora Herregården Hvitaberg hafva liggat. Uti den ena afdelningen af beteshagen, som nu kallas Hägnen och tillhör comministers gårdbonde, utvisas ännu rudera efter Hvitaberg. Traditionen omnämner, att Herrskapet Svalj, som bodde här, skulle egt hela Källsjö socken såsom frälse, intill Reduktionen. En annan tradition berättar, att egendomsherren på Hvitaberg vid en resa till julottan i Källsjö blifvit skjuten (af en af sina underlydande bönder) på höjden af lilla Egnareds lid, der ett stenrös vid vägen finnes; och att mördaren, som skall varit hemma i Gnipe (ell. lilla Egnared), i mansbot blott erlagt. tvänne Kalfskinn; samt att den mördade egendomsherren skall hafva varit barnlös och utan arfvingar, och att derföre hans under herrgården Hvitaberg lydande hemman blivit tilldelade några till Halmstads Hospital (ss. Ulfvad, Gnipe och Gullsk­insgerde) och några till Källsjö Kyrka (ss. Tornared och Wälenslycke) och andra till Kronan, samt endast N :r 1 Eg­ared förblifvit vid sin frälse natur.”

Så skriver prästen. Det må tilläggas, att sägnens uppgifter rörande Källsjöhemmannens jordeboksnatur äro fullt riktiga. Dock hava de uppgivna krono- och hospitalshem­anen under senare tid köpts till kronoskatte.

Gert Havner